• Regulamin wysłuchań

  Regulamin

  I. Zasady ogólne

  1. Wysłuchanie może być inicjowane w odniesieniu do projektów ustaw, projektów rozporządzeń lub innych projektów decyzji mających szczególną wagę dla państwa i ogółu obywateli lub będących przedmiotem dużego zainteresowania społecznego.
   

  2. Procedura Wysłuchania składa się z następujących etapów:

  a. ogłoszenie o Wysłuchaniu,

  b. przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Wysłuchaniu,

  c. Wysłuchanie,

  d. Przygotowanie i upublicznienie podsumowania z Wysłuchania.
   

  3. Całość Wysłuchania jest jawna. Lista uczestników uczestników (mówców i widzów) będzie publicznie dostępna..
   

  4. Wysłuchanie może być rejestrowane i transmitowane za pomocą Internetu i innych środków masowego przekazu.
   

  II. Ogłoszenie o Wysłuchaniu

  5. Ogłoszenie o Wysłuchaniu następuje w drodze opublikowania komunikatu o organizacji wysłuchania przez organizatora (lub organizatorów) za pośrednictwem dostępnych kanałów informowania.

   

  6. Ogłoszenie o Wysłuchaniu zawiera w szczególności:

  a. temat wysłuchania (tytuł projektowanego lub już uchwalonego aktu prawnego czy innych propozycji dotyczących ważnych spraw publicznych).,

  b. termin i miejsce wysłuchania,

  c. informację o planowanym przebiegu wysłuchania,

  d. zasady i terminy zgłaszania się do udziału w wysłuchaniu.

   

  III. Uczestnicy Wysłuchania

  7. W wysłuchaniu mogą brać udział:

  a. zaproszeni przez organizatora przedstawiciele wnioskodawców, projektodawców,

  b. mówcy - osoby zaproszone przez organizatorów, a także zgłaszające się samodzielnie za pomocą publicznie dostępnego formularza

  c. obserwatorzy - czyli biernie uczestniczące w wysłuchaniu osoby fizyczne lub prawne,

  d. przedstawiciele mediów, relacjonujący wysłuchanie,

  e. przedstawiciele organizatora lub organizatorów.
   

  8. Mówcami mogą być wszyscy zainteresowani, którzy zamierzają zabrać głos w trakcie wysłuchania, w tym:

   

  a. osoby fizyczne,

  b. wypowiadające się przez swojego przedstawiciela/przedstawicielkę osoby prawne, w tym w szczególności:

  • organizacje pozarządowe,
  • samorządy zawodowe, związki zawodowe,
  • organizacje pracodawców, izby gospodarcze,
  • związki samorządowe,
  • instytucje badawcze i eksperckie,
  • instytucje akademickie,
  • instytucje publiczne.
  • inne instytucje

  9. Uczestnikami Wysłuchania mogą być także osoby fizyczne lub prawne, które złożyły swoje uwagi do projektowanego lub już uchwalonego, który jest przedmiotem wysłuchania.

   

  10. Warunkiem uczestnictwa w Wysłuchaniu jest:

  a. przesłanie swojego zgłoszenia przez odpowiedni formularz na stronie www w wyznaczonym przez organizatora lub organizatorów terminie lub otrzymanie bezpośredniego zaproszenia od organizatora lub organizatorów

  b. zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Wysłuchania

  c. otrzymanie od organizatora lub organizatorów maila z potwierdzeniem udziału w wysłuchaniu


  11. Lista osób fizycznych lub prawnych, które otrzymały imienne zaproszenie od organizatora lub organizatorów jest umieszczana na stronie internetowej

  przed wysłuchaniem.
   

  12. Jeśli łączna liczba osób chętnych do uczestnictwa w wysłuchaniu przekroczy dostępny limit miejsc (zależny od wielkości pomieszczenia lub platformy internetowej, na której odbywa się wysłuchanie), pierwszeństwo udziału mają osoby fizyczne lub prawne które wysłały zgłoszenia jako mówcy.
   

  13. W przypadku, gdy liczba osób chętnych do uczestnictwa w wysłuchaniu przekroczy dostępny limit miejsc (zależny od wielkości pomieszczenia lub platformy internetowej, na której odbywa się wysłuchanie), ostatecznego wyboru aktywnych uczestników Wysłuchania dokonuje organizator lub organizatorzy w drodze losowania. Jeśli liczba chętnych do zabrania głosu będzie większa niż pozwala na to czas wysłuchania w poszczególnych częściach wysłuchania, to ostateczna lista zabierających głos będzie wynikiem losowania. W przypadku, kiedy konieczne będzie ograniczenie liczby mówców reprezentujących instytucje a zdarzy się, że z danej instytucji zgłosi się więcej niż jedna osoba, to w pierwszej kolejności wylosujemy jedną osobę z danej instytucji, która następnie będzie włączona do puli, z której ostatecznie losowani będą mówcy.

   

  14. Wszystkie osoby, które prześlą w wyznaczonym przez organizatorów terminie zgłoszenia, otrzymają w terminie wskazanym na stronie www e-mail z potwierdzeniem udziału lub z informacją, że z powodu zbyt dużej liczby chętnych nie mogą w nim uczestniczyć w sposób aktywny.

   

  IV. Przebieg Wysłuchania

  15. Wysłuchanie prowadzone jest przez co najmniej jednego moderatora, który czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu, a w szczególności: prowadzi listę mówców, udziela głosu, kontroluje czas wypowiedzi.
   

  16. Wysłuchanie ma następujący przebieg:

  a. wprowadzenie do wysłuchania – przedstawiciel/przedstawiciele organizatora lub organizatorów,

  b. prezentacja projektu aktu prawnego lub decyzji, o którym mowa w punkcie 1– przedstawiciel/przedstawiciele wnioskodawców, projektodawcy lub sprawozdawców (o ile przyjęli zaproszenie),

  c. wystąpienia mówców,

  d. wypowiedź kończąca projektodawców

  e zamknięcie wysłuchania – przedstawiciel/przedstawiciele organizatora lub organizatorów (w tym ewaluacja wysłuchania)

   

  17. Po udzieleniu głosu przez moderatora występujący swoją wypowiedź rozpoczyna od podania imienia i nazwiska, a w przypadku uczestników reprezentujących osoby prawne – również nazwy danej osoby prawnej.
   

  18. Każdy uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z zabierania głosu.
   

  19. Mówcy nie powinni prowadzić polemiki z wypowiedziami innych mówców ani poruszać kwestii wykraczających poza zagadnienia stanowiące przedmiot wysłuchania. Wysłuchanie nie jest debatą (poza szczególnymi przypadkami uczestnicy wypowiadają się tylko raz).
   

  20. Każdy uczestnik/każda uczestniczka ma prawo wystąpić jeden raz podczas wysłuchania. Jeśli po wystąpieniach wszystkich mówców zapisanych na listę mówców pozostanie czas, moderator może zaprosić do zabrania głosu pozostałe chętne osoby.

   

  21. Moderator ma prawo - po uprzednim upomnieniu - przerwać wypowiedź lub w skrajnych przypadkach odebrać głos, jeżeli mówca nie mówi na temat, który jest przedmiotem wysłuchania, prowadzi polemikę z innymi uczestnikami (w sytuacji, w której nie mają oni szansy na odpowiedź), wygłasza nieuprawnione sądy wartościujące, posługuje się argumentami ad personam, narusza zasady współżycia społecznego lub nie przestrzega regulaminu wysłuchania. Głos może być także odebrany w przypadku przekroczenia czasu wypowiedzi. Przyczyną odebrania głosu nie może być w żadnym wypadku to, czy występujący popierają czy krytykują proponowane rozwiązania, będące przedmiotem wysłuchania.
   

  22. Moderator kontroluje czas wypowiedzi informując mówców o upływającym czasie i ostatecznie jego wyczerpaniu.
   

  23. Aby usprawnić przebieg wysłuchania organizatorzy w widocznym miejscu (na sali lub na ekranie w przypadku wysłuchań on-line) udostępniają zegar informujący osoby zabierające głos i pozostałych uczestników o upływie czasu.
   

  24. Uczestnicy, którzy nie zdążą wypowiedzieć się w przedmiotowej sprawie bądź wypowiedzą się w sposób niepełny, mogą złożyć w formie pisemnej swoje opinie tuż po zakończeniu wysłuchania lub przekazać je do organizatora w ciągu 4 dni po wysłuchaniu. Ta zasada dotyczy też wszystkich pozostałych uczestników wysłuchania.
   

  V. Podsumowanie Wysłuchania

  25. W okresie do 14 dni roboczych organizator (lub organizatorzy) upublicznia na stronie internetowej podsumowanie Wysłuchania.
   

  26 Podsumowanie, o którym, zawiera:

  a. podstawowe informacje o przebiegu wysłuchania,

  b. listę uczestników,

  c. zapis wszystkich merytorycznych wypowiedzi sformułowanych w trakcie wysłuchania,

  d. opinie lub opracowania złożone w formie pisemnej, o których mowa w punkcie 24.