• Odporność i konkurencyjność gospodarki

  broken image

  Kiedy?

  Wysłuchanie odbyło się 22 marca (poniedziałek), godz. 10.00-14.50

 • Szczegółowy program wysłuchania

  Prowadzenie:

  • Marcin Tumanow, przewodniczący Podkomitetu do spraw Rozwoju Partnerstwa, Business Centre Club
  • Joanna Furmaga, prezeska zarządu Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

   

  10.00-10.30    Część I. Wypowiedzi przedstawicieli organizatorów i autorów Krajowego Planu Odbudowy

   

  10.00-10.05 Marcin Tumanow, przewodniczący Podkomitetu do spraw Rozwoju Partnerstwa, Business Centre Club

   

  10.05-10.10 Jan Jakub Wygnański, Fundacja Stocznia

   

  10.10-10.25 Waldemar Buda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

   

   

  10.25-11.55    Część II. Wypowiedzi przedstawicieli/ek podmiotów reprezentujących poszczególne sektory i środowiska

  [każda z wypowiedzi w tej części trwała do 5 minut, kolejność w ramach każdego z bloków była losowana]

   

  10.25-10.55 Przedstawiciele/ki samorządu

  (zrzeszenia JST wymienione w Ustawie o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu)

  1. Jakub Mielczarek, Związek Województw RP
  2. Bernadeta Skóbel, Związek Powiatów Polskich
  3. Robert Warsza, Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza
  4. Andrzej Porawski, Związek Miast Polskich (prezentacja >>)
  5. Krzysztof Iwaniuk, Związek Gmin Wiejskich RP

   

  10.55-11.10 Przedstawiciele/ki partnerów społecznych i gospodarczych

  (podmioty wymienione w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego i partnerzy gospodarczy)

  1. Sonia Buchholtz, Konfederacja Lewiatan
  2. Norbert Kusiak, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
  3. Krzysztof Pietraszkiewicz, Związek Banków Polskich

   

  11.10-11.55 Przedstawiciele/ki podmiotów społeczeństwa obywatelskiego

  1. Karolina Dreszer-Smalec, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (prezentacja >>)
  2. Maciej Kunysz, Stowarzyszenie "EKOSKOP", Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny; Rada Działalności Pożytku Publicznego (prezentacja >>)
  3. Justyna Ochędzan, WRZOS, Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych (prezentacja >>)
  4. Adam Zawisny, Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami, Rada Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, Grupa ON_Inclusion14-20, Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Wdrażania Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych przy Urzędzie Miasta Łódź (prezentacja >>)
  5. Julia Kluczyńska, Forum Darczyńców w Polsce
  6. Iga Kazimierczyk,os w imieniu organizacji, które popisały stanowisko: Amnesty International Centrum im. prof. Bronisława Geremka, Fundacja Civis Polonus, Fundacja na Rzecz Praw Ucznia, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja Szkoła z Klasą, Instytut Spraw Publicznych, Komitet Obrony Demokracji, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Fundacja Aktywności Lokalnej (prezentacja >>)
  7. Andrzej Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju (prezentacja >>)
  8. Marcin Korolec, Instytut Zielonej Gospodarki

   

  11.55-12.15    Przerwa

   

  12.15-14.30    Część III. Wypowiedzi pozostałych przedstawicieli/ek instytucji oraz osób indywidualnych, które wyraziły chęć zabrania głosu rejestrując się na wysłuchanie

   

  Przedstawiciele/ki instytucji

  [każda z wypowiedzi w tej części trwała do 3 minut, kolejność była losowana]

  1. Marek Janiak, Urząd Miasta Łodzi
  2. Łukasz Kasprzak, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
  3. Antoni Bielewicz, European Climate Foundation
  4. Dominik Madej, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny
  5. Jan Twardowski, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Stowarzyszanie Agencji Poszanowania Energii (prezentacja >>)
  6. Alicja Pacewicz, Fundacja Szkoła z Klasą, a także nieformalna koalicja organizacji społecznych zajmujących się edukacją
  7. Grzegorz Rychwalski, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego - Krajowi Producenci Leków
  8. Krzysztof Kopeć, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego - Krajowi Producenci Leków
  9. Maciej Jankowski, Fundacja Rozwoju Branży Internetowej "Netcamp"
  10. Marcin Anaszewicz, Green REV Institute
  11. Sławomir Dudek, Forum Obywatelskiego Rozwoju
  12. Justyna Choroś, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (prezentacja >>)
  13. Bartosz Sokoliński, Agencja Rozwoju Przemysłu SA
  14. Bogdan Ślęk, Signify Poland Sp. z o.o. (prezentacja >>)
  15. Mariusz Węglorz, Miasto Radlin
  16. Joanna Kotlowska, Polskie Stowarzyszenie Nowe Kina
  17. Kamil Szydłowski, EIT InnoEnergy
  18. Joanna Nyczak, Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza
  19. Łukasz Kościjańczuk, Crido Business & Innovation Consulting
  20. Krzysztof Kwatera, Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (prezentacja >>)
  21. Alina Kozińska-Bałdyga, Federacja Inicjatyw Oświatowych
  22. Ireneusz Karaśkiewicz, Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE (prezentacja >>)
  23. Mirosław Proppé, Fundacja WWF Polska
  24. Marzena Pieńkosz-Sapieha, Federacja Polskich Banków Żywności, Rada Działalności Pożytku Publicznego,
  25. Anna Kieracińska, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
  26. Tadeusz Popielas, Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów (prezentacja >>)
  27. Paweł Wiącek, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna
  28. Beata Kozyra, Polska Izba Przemysłu Targowego

  Osoby indywidualne

  [każda z wypowiedzi w tej części trwała do 3 minut, kolejność była losowana]

  1. Waldemar Pawlak
  2. Łukasz Kempa
  3. Michał Postek
   

  Bardzo krótkie wypowiedzi pozostałych uczestników Wysłuchania

  [każda z wypowiedzi w tej części trwała do 1 minuty]

   

   

  14.30-14.50    Część IV. Podsumowanie

  14.30-14.40 Waldemar Buda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej - pierwsze refleksje po wysłuchaniu osób uczestniczących w spotkaniu
   

  14.40-14.45 Czas na wypełnienie ankiety ewaluacyjnej
   

  14.45-14.50 Podziękowanie i zakończenie wysłuchania.

 • O czym było to wysłuchanie?

  Pierwszy obszar wsparcia w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – komponent Odporność i konkurencyjność gospodarki z jednej strony koncentruje się na odbudowie i transformacji sektorów najbardziej poszkodowanych w wyniku kryzysu COVID oraz stworzeniu przedsiębiorcom stabilnych warunków do inwestowania. Planowane są również inwestycje związane z przetwórstwem rolno-spożywczym, co powinno pomóc w stabilizowaniu rynków rolnych. Kluczowa będzie reforma związana z przygotowaniem nowego systemu planowania przestrzennego, umożliwiająca szybkie podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

   

  Z drugiej strony w komponencie skoncentrowano się na transformacji strukturalnej w obszarach kluczowych dla rozwoju polskiej gospodarki tj. Przemysł 4.0, Gospodarka o obiegu zamkniętym, wzmocnienie potencjału sektora nauki do współpracy z przedsiębiorstwami oraz usprawnienie transferu wiedzy i innowacji do gospodarki. W tym zakresie wiele reform zostało już zainicjowanych, jak chociażby Sieć Badawcza Łukasiewicz. Środki unijne będą wspierać dalsze zmiany. Konkurencyjność gospodarki to również, a może przede wszystkim kadry. Krajowy Plan Odbudowy w tym zakresie stawia na odbudowę szkolnictwa zawodowego, reformę instytucji rynku pracy tak, a także wsparcie aktywności zawodowej matek, czy też szerzej rodziców.

 • Kto wziął udział w tym wysłuchaniu?

  Przedstawiciele rządu

  (za wyjątkiem ministra Waldemara Budy i ministra Roberta Tomanka wszystkie poniższe osoby uczestniczyły w wysłuchaniu jako słuchacze)

  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

  Waldemar Buda - Sekretarz Stanu
  Renata Calak - dyrektor Departamentu Strategii
  Iga Zupok-Gierwatowska - zastępca dyrektora Departamentu Strategii
  Agnieszka Kapciak - zastępca dyrektora Departamentu Strategii
  Magdalena Dziubek-Grudzińska - naczelnik Wydziału Programowania Środków UE, Departament Strategii
  Katarzyna Wielądek - Wydział Programowania Środków UE, Departament Strategii
  Karolina Mućko - Wydział Programowania Środków UE, Departament Strategii
  Marcin Piłka - Wydział Polityki Rozwoju, Departament Strategii
  Tomasz Kula - Wydział Ewaluacji, Departament Strategii

   

  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
  Robert Tomanek - Podsekretarz Stanu
  Agnieszka Boniewicz
  Anna Baczyk

   

  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Elżbieta Kroszczyńska
  Grażyna Śleszyńska
  Paweł Flakiewicz

  Pełna lista mówców i widzów >>

 • Nagranie z wysłuchania