• Jak będzie wyglądać Wysłuchanie?

   

  Poniżej przedstawiamy ramowy schemat przygotowania i przebiegu każdego z pięciu wysłuchań.

  Konkretne nazwiska osób występujących w czasie danego wysłuchania, dokładniejsze czasy ich wypowiedzi ogłaszamy po zebraniu deklaracji uczestnictwa, ewentualnych losowaniach, zaproszeniu gości. Informacje o nim nich są umieszczane na stronie www i rozsyłane do uczestników.

   

   

  Czas trwania

  Co do zasady każde z wysłuchań zaczyna się o godz. 10.00 i trwa nie dłużej niż do godz. 15.00.

  Role w czasie wysłuchania

  Prowadzący/a Wysłuchanie

  w pierwszej kolejności Przewodniczący Podkomitetu do spraw Rozwoju Partnerstwa, a następnie rotacyjnie jego członkowie/inie pochodzący z poszczególnych środowisk

   

  Uczestnicy Wysłuchania

  Grupa 1: autorzy KPO – w szczególności przedstawiciele rządu odpowiedzialni za przygotowanie poszczególnych komponentów Krajowego Planu Odbudowy (zarówno osoby piastujące funkcje ministrów jak i pracownicy administracji i jej eksperci). Uczestnictwo tej grupy nie podlega losowaniu.

   

  Grupa 2: mówcy

  Osoby zaproszone przez organizatorów, a także zgłaszające się samodzielnie za pomocą publicznie dostępnego formularza. Mówcy mogą zabierać głos zarówno w imieniu szerszej grupy instytucji czy całych środowisk, poszczególnych podmiotów, jak i po prostu swoim własnym (jako indywidualni obywatele/ki).

  W programie wysłuchania każda z tych grup będzie miała swój czas na wystąpienie.

   

  Grupa 3: obserwatorzy

  Osoby zaproszone bezpośrednio przez organizatorów, a także zgłaszające się samodzielnie za pomocą publicznie dostępnego formularza. Osoby te mogą uczestniczyć w zdarzeniu poprzez moderowany chat, w tym możliwość proponowania pytań oraz wyrażanie swoich opinii w postaci ankiet przygotowanych przez organizatorów.

  Techniczne szczegóły

  Osoby z grup 1, 2 i 3 będą uczestniczyć w wysłuchaniu poprzez platformę ZOOM Webinar (otrzymają specjalny link). Ich łączna liczba nie może przekroczyć 500 osób.

   

  Poza uczestnictwem za pomocą platformy Zoom każdy zainteresowana osoba będzie mogła obserwować wydarzenie w postaci transmisji na kanałach YouTube i FB.

   

  Uwaga: wysłuchania będą tłumaczone w czasie rzeczywistym na Polski Język Migowy

   

  broken image

  Jak zgłosić chęć uczestnictwa?

  Chęć uczestnictwa w wysłuchaniu w formie Zoom Webinar należy zgłosić za pomocą specjalnego formularza nie później niż na 48 godzin przed rozpoczęciem każdego wysłuchania (a zatem odpowiednio do godz. 10:00 20 marca (sobota), dla wysłuchania które rozpoczyna się w poniedziałek 22.03 o godz. 10:00 itd.) Ta reguła dotyczy wszystkich kolejnych wysłuchań. Dla każdego z wysłuchań jest oddzielny formularz.

   

  Uczestnictwo w wysłuchaniu (w ramach Zoom Webinar) przez osoby pragnące zachować anonimowość nie jest możliwe. Osoby zgłaszające się jako reprezentanci organizacji i instytucji powinny poinformować o tym fakcie w formularzu. Oczywiście na wysłuchanie mogą się zgłaszać także osoby prywatne występujące jedynie we własnym imieniu. Informacja o fakcie zgłoszenia, jak i ostatecznej liście uczestników będzie publicznie dostępna (bez udostępniania danych kontaktowych).

  Reguły uczestnictwa

  W przypadku, gdy liczba osób chętnych do uczestnictwa w danym Wysłuchaniu przekroczy liczbę dostępnych miejsc (mówców i widzów), pierwszeństwo będą miały osoby reprezentujące instytucje, jednak zawsze pozostanie zagwarantowana pula miejsc (min 20% mówców i widzów) dla indywidualnych obywateli, którzy chcą uczestniczyć lub zabierać głos wyłącznie we własnym imieniu).

   

  Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość uczestnictwa w wysłuchaniu zaproszonych przez siebie bezpośrednio osób i instytucji. Ich uczestnictwo i możliwość zabierani głosów nie jest przedmiotem losowania. Dotyczy to mówców i widzów. Ich liczba nie może jednak przekroczyć w każdej z tych ról 20% uczestników. Jeśli zaproszone osoby miałyby zabierać głos to łączny czas ich wystąpień nie może przekroczyć 20% całego dostępnego czasu wypowiedzi.

   

  Jeśli liczba chętnych do zabrania głosu będzie większa niż pozwala na to czas wysłuchania w poszczególnych częściach wysłuchania, to ostateczna lista zabierających głos będzie wynikiem losowania. W przypadku, kiedy konieczne będzie ograniczenie liczby mówców reprezentujących instytucje a zdarzy się, że z danej instytucji zgłosi się więcej niż jedna osoba, to w pierwszej kolejności wylosujemy jedną osobę z danej instytucji, która następnie będzie włączona do puli, z której ostatecznie losowani będą mówcy.

   

  Losowana będzie też kolejność zabierania głosu. W poszczególnych częściach wysłuchania (patrz niżej) może być przyjęty różny czas maksymalnej wypowiedzi. Z zasady nie może być on dłuższy niż 6 minut i nie może być krótszy niż 1 minuta. To czy chętni do zabrania głosu będą mogli ostatecznie wypowiedzieć się w czasie wysłuchania wraz z maksymalnym czasem, jaki mają do dyspozycji mówcy zostanie im przekazane przez wysłuchaniem nie później niż na 36 godzin przed wysłuchaniem. Wypowiedzi krótsze niż te zaproponowane przez organizatorów będą zawsze mile widziane.

   

  Procedura losowanie odbędzie w oparciu o jeden z dostępnych on – line generatorów liczb losowych. Na stronie www dostępna będzie dokumentacja tego procesu.

  Modelowy program spotkania

  Uwaga!

  Czas trwania poszczególnych części wysłuchania mogą się zmienić, ale ich kolejność ma charakter wiążący. Wiążące jest też zobowiązanie, że wysłuchanie nie trwa dłużej niż 5 godzin oraz to, że ok godziny 12.30 nastąpi 15-minutowa przerwa.

   

  • Podana długość poszczególnych części należy traktować, jako czas szacunkowy i preferowany przez organizatorów.
  • Może on ulec zmianie w wyniku liczby i typów zgłoszeń do zabranie głosu.
  • Plan ostateczny będzie ogłoszony nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem wysłuchania.

   

  Część I. Wypowiedzi organizatorów i projektodawców (autorów i promotorów KPO) [ok 30 min]

  a. Powitanie, wyjaśnienie zasad wysłuchania [ok 15 minut]

  b. Wystąpienie przedstawicieli strony rządowej tłumaczącej intencje projektodawców KPO i oczekiwanie w stosunku do wysłuchania [ok 15 min]

   

  Część II. Wypowiedzi przedstawicieli podmiotów reprezentujących możliwe szerokie sektory i środowiska (z zapewnieniem kryterium reprezentatywności) [ok 120 min]

  Wystąpienia przedstawicieli kluczowych organizacji i ich porozumień (związków, federacji) w podziale na 3 grupy, zgodne z rozróżnieniem zawartym w dokumentach KE. Przypominamy, że wszyscy uczestnicy tej części muszą zgłosić chęć udziału za pomocą tych samych formularzy co pozostali uczestnicy/uczestniczki. W zależności od liczby zgłoszeń, czas na wystąpienia przedstawicieli poszczególnych grup może być różny.

   

  A. Administracja publiczna i samorząd

  W przypadku samorządu pierwszeństwo będę miały organizacje zrzeszające instytucje samorządowe (6 korporacji samorządowych) wpisane do Ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Wstępnie przewidujemy od 4 do 10 wypowiedzi, trwające łącznie max 40 min.

   

  B. Przedstawiciele strony społeczno-gospodarczej

  • strona społeczna – związki zawodowe i organizacje pracodawców
  • strona gospodarcza -  izby gospodarcze i handlowe, przedsiębiorcy, przedsiębiorczość społeczna

  Pierwszeństwo będą miały instytucje wymienione w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego. Wstępnie przewidujemy od 4 do 10 wypowiedzi, trwające łącznie max 40 min.

   

  C. Przedstawiciele podmiotów społeczeństwa obywatelskiego

  W tej części głos zabiorą przedstawiciele kluczowych organizacji wypowiadających się w imieniu szerszego środowiska organizacji - w szczególności krajowych porozumień i federacji zarówno o charakterze ogólnosektorowym, jak i te, które mają szczególne związek z poruszaną tematyką. Wskazanie ewentualnych preferencji i pierwszeństwa spoczywa na członkach Podkomitetu do Spraw Partnerstwa reprezentujących organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

  Wstępnie przewidujemy od 4 do 10 wypowiedzi, trwające łącznie max 40 min.

   

  Przerwa (ok. 15 minut)

  Część III. Wypowiedzi pozostałych instytucji i osób, które wyraziły na to chęć rejestrując się na wysłuchanie [ok 120 min]

  A. Wystąpienia przedstawicieli instytucji (wstępnie przewidujemy od 15 do 25 wypowiedzi trwające łącznie do 80 minut)

  B. Wystąpienia osób indywidualnych (wstępnie przewidujemy od 10 do 15 wypowiedzi trwające łącznie do 30 minut)

  C. Ewentualnie bardzo krótkie wypowiedzi z sali (np. w formie odczytanie pytań lub postulatów, które widzowie wysłuchania uznali za najważniejsze (narzędzie Zoom umożliwia przeprowadzenie takiego „rankingu").

   

  Część IV. Podsumowanie [ok 30 min]

  A. Krótkie podsumowanie przedstawiciela/ki rządu (pierwsze uwagi informacja o dalszych krokach – w szczególności czego mogą się spodziewać osoby, które sformułowały swoje opinie w ramach wysłuchania.)

  B. Czas na wyrażenie opinii o wysłuchaniu (prosta ankieta ewaluacyjna)

  C. Podziękowanie i krótkie podsumowanie, zapowiedzenie dalszych kroków

  Wykorzystanie prezentacji

  Wypowiedziom mogą towarzyszyć krótkie prezentacje wyświetlane na platformie Zoom. Ze względów technicznych ewentualne prezentacje (w momencie zabierania głosu) będą wyświetlane przez organizatorów. Tzw. „udostępnianie ekranu” będzie możliwe wyłącznie z komputera organizatorów. Ewentualne (krótkie!) prezentacje (format .pdf), jeśli mają być wyświetlone muszą dotrzeć do organizatorów nie później niż na 24 godziny przed wysłuchaniem. Bardziej szczegółowe instrukcje znajdą się w mailu informującym o możliwości zabrania głosu.

  Materiały do udostępnienia

  Prezentacje i stanowiska (także te szersze) dotyczące KPO mogą być dostarczone do organizatorów także po zakończeniu wysłuchania (zostaną umieszczone na stronie www) do 4 dni po wysłuchaniu. Dotyczy to także (a może w szczególności osób i instytucji), które z jakichkolwiek powodów nie chciały lub nie mogły się wypowiedzieć w czasie wysłuchania, ale życzą sobie żeby ich opinie była publicznie dostępna.